Алег Дзярновіч

Гісторык, археолаг, кандыдат гістарычных навук, дацэнт
 
Навуковыя інтарэсы : 
Гісторыя Вялікага Княства Літоўскага, гісторыя краін Балтыйскага рэгіёну, крыніцазнаўства гісторыі Беларусі, гісторыя і археалогія “Літвы да Міндоўга”, праблемы этнічнасці ў Сярэднявеччы

 

 

 

 

Курсы, прачытаныя ў Лятучым універсітэце :

  •  Школа ВКЛ (2014-2015)
  • З 2015 года з’яўляецца кіраўніком Школы магістраў гульні: Школа ВКЛ.Дыялог са спадчынай

Публічныя лекцыі:

 

Асноўныя публікацыі:

Манаграфіі і археаграфічныя выданні:
 
1. “…in nostra Livonia”. Дакументальныя крыніцы па гісторыі палітычных адносінаў паміж Вялікім Княствам Літоўскім і Лівоніяй у канцы XV – першай палове XVI cт.: Сістэматызацыя і актавы аналіз / Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Том І. – Мн.: ATHENAEUM, 2003. – 374 c.: 12 іл., 2 карты. (Athenaeum, Том VII).
2. Віцебска-Рыжскія акты XIII—XVII ст.: Дагаворы і службовая карэспандэнцыя паміж органамі кіравання горада Віцебска і ганзейскага горада Рыгі (з былога комплекса Ruthenica Дзяржаўнага Гістарычнага Архіва Латвіі) / Падрыхтаваў Алег Дзярновіч; НАН Беларусі, Ін-т гіст. – Выпуск І: Дакументы гаспадарча-гандлёвыя, XV—XVI ст. – Мн.: ATHENAEUM, 2005. – 88 с., іл. (Athenaeum, Том ХІ).
3. Метрыка Вялікага княства Літоўскага: Кніга 560 (1542 год): Кніга перапісаў № 3 (копія канца XVI ст.) / НАН Беларусі, Інстытут гісторыі; падрыхтаваў А. І. Дзярновіч. – Мінск: Беларуская навука, 2007. – 157 с.
2-е выданне: Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга 560 (1541-1542 гг.). Кніга перапісаў № 3 / Падрыхтоўка тэксту да друку і навуковы апарат: Алег І. Дзярновіч. 2-е выд. – Мінск: ATHENÆUM, 2010. – 268 с. : іл. 6. (Athenaeum, Том ХІІІ. Калекцыя “Помнікі”, Том ІІ).
4. Фрэскі гісторыі: Артыкулы і эсэ па гісторыі і цывілізацыі Цэнтральна-Усходняй Еўропы. – Мінск: РІВШ, 2011. – 246 с. (16,27 арк.)
 
Некаторыя артыкулы:
 
1. Dziarnowicz, Aleg. Kartuzja bereska jako memorandum Sapiehów: badania archeologiczne na terenie klasztoru // Podlaskie Zeszyty Archeologiczne. 5, 2009. S. 239—270.
2. Aleh Dziarnovič. Les guerres russo-lituaniennes (xvie – xviie) entre les sources de l’époque et les historiens d’aujourd’hui // Cahiers du monde russe. 2009 avril-septembre, V. 50, Nr. 2—3: L’Europe orientale, 1650—1730. Crises, conflits et renouveau. P. 301—314.
3. Дзярновіч А. Ab ovo: Што з’явілася спачатку – вялікі князь літоўскі ці Вялікае Княства Літоўскае? // Studia Historica Europae Orientalis = Исследования по истории Восточной Европы. Вып. 2. Мн.: Изд. центр БГУ, 2010. С. 30—43.
4. Дзярнович О. И. «Литва» и «Русь» XIII—XVI вв. как концепты белорусской историографии // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana / Петербургские славянские и балканские исследования. 2009, № 1—2. С. 234—249.
5. Дзярновіч А. “Старына”: публічны вобраз і сацыяльны канцэпт // Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі: У 6 т. Т. 2: Протарэнесанс і Адраджэнне / С. І. Санько [і інш.]; НАНБ, ІФ. Мн.: Беларуская навука, 2010. § 6.11, с. 429—438.
6. Дзярновіч А. І. “Невядомы Стрыйкоўскі”: Гісторыя рукапісу паэмы “Бітва пад Улай” (1564 г.) са збораў Пушкінскага Дому ў Санкт-Пецярбурзе // Studia Historica Europae Orientalis = Исследования по истории Восточной Европы. Вып. 3. Мн.: РИВШ, 2010. С. 221—244, 331, 337. (1,3 д.а.)
7. Дзярновіч А. Бона Сфорца і Кацярына Медычы: “чорная легенда” італьянцаў у Еўропе XVI стагоддзя // Беларускі гістарычны часопіс. – 2011. – № 11. – С. 13—21 (іл.: 1, 2, 3 с. вокладкі).
8. Алег Дзярновіч. Літоўская мова ў Вялікім Княстве Літоўскім: паміж функцыяй і статусам // Палітычная сфера. 2011. № 16—17 (1—2). С. 115—143.
9. Олег Дзярнович. «Византийский код»: существует ли связь между современным цивилизационным статусом и историческим геокультурным выбором? // Перекрестки: Журнал исследований восточноевропейского Пограничья. No 3–4/2012. С. 118—133.
10. Алег Дзярновіч. Пошукі Айчыны:“Літва” і “Русь” у сучаснай беларускай гістарыяграфіі // Палітычная сфера. 2012, № 18—19. С. 30—53.
11. Дзярновіч А. І. Ёган Хрыстаф Броцэ і пачатак вывучэння кірылічных актаў рыжскага архіўнага комплекса Moscowitica-Ruthenica // Studia Historica Europae Orientalis = Исследования по истории Восточной Европы. Вып. 5. Мн.: РИВШ, 2012. С. 205—217.
12. Aleh Dziarnovič. Gudas as a Historical Name of Belarusians in the Lithuanian Language: ‘Goths’ or ‘Barbarians’? // Belarus and its Neighbors: Historical Perceptions and Political Constructs. International Conference Papers. Editors: Aleś Łahviniec, Taciana Čulickaja. Warsaw: Uczelnia Łazarskiego, 2013. P. 56—68.
13. Дзярновіч А. Паэма Мацея Стрыйкоўскага “Бітва пад Улай” (1564 г.): мастацкія вобразы і гістарычныя звесткі // Беларускі гістарычны часопіс. 2014, № 4. С. 13—21.

Публікацыі даступны ў Інтэрнеце:
http://pawet.net/library/history/bel_history/dziarnovich/%D0%94%D0%B7%D1…
https://independent.academia.edu/AlehDziarnovich
http://kamunikat.org/Dziarnovicz_Aleh.html